PÕHIKIRI

EESTI ŠOTI TERJERITE TÕUÜHINGU PÕHIKIRI

Põhikirja redaktsioon on vastu võetu EŠTÜ üldkoosolekul 10.07.2012

Üldsätted

1.1. Eesti Šoti Terjerite Tõuühing (edaspidi EŠTÜ) on šoti terjerite kasvatajate, omanike ja huviliste vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb liikmete huvide kohaselt.

1.2. EŠTÜ on Eesti Kennelliidu (EKL) liikmesorganisatsioon. EŠTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, mittetulundusühingute seadusest, EKL põhikirjast ja määrustest, oma põhikirjast ja määrustest ning FCI poolt kehtestatud standarditest ning normatiivdokumentidest.

1.3. EŠTÜ on juriidiline isik, kellel on iseseisev raamatupidamine, pangaarved ja sümboolika.

1.4. EŠTÜ asukoht on Eesti Vabariik.

1.5. EŠTÜ on tõuühing, mis suunab šoti terjerite aretust ja kasvatust, organiseerib näituseid ja muid üritusi.

1.6. Ühingu nimi on Eesti Šoti Terjerite Tõuühing, inglise keeles Estonian Scottish Terrier Association.

1.7 EŠTÜ töökeel on eesti keel.

2. Ülesanded ja eesmärgid

2.1.EŠTÜ tutvustab šoti terjeri tõugu koeri Eestis ning suunab šoti terjerite kasvatust ja aretust;

2.2. ühendab šoti terjerite kasvatajaid, omanikke ja huvilisi ühtsesse organisatsiooni;

2.3. koordineerib šoti terjerite aretust ja kasvatust ning jälgib Eesti Kennelliidu aretustöö eeskirjade täitmist;

2.4. korraldab koertenäitusi ja muid üritusi ning viib läbi tõualaseid kursusi ning koolitusi;

2.5. nõustab liikmeid;

2.6. suhtleb ning teeb koostööd teiste tõuühingute ja klubidega.

3. Liikmed

3.1. EŠTÜ liikmeks võib olla füüsiline isik;

3.2. EŠTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmeks astumisel tuleb esitada avaldus ning tasuda sisseastumis- ja liikmemaks.

3.2.1. Liikmemaks:

3.2.1.1. Liikmemaksu tasutakse igal aastal aastase perioodi eest;

3.2.1.2. liikmemaksu suuruse kehtestab üldkoosolek.

3.3. EŠTÜ liikmel on õigus:

3.3.1. osaleda kõigil EŠTÜ üritustel;

3.3.2. saada informatsiooni EŠTÜ tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta;

3.3.3. lahkuda EŠTÜ–st kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis– ja liikmemakse ei tagastata;

3.4. EŠTÜ liige on kohustatud:

3.4.1. järgima EŠTÜ põhikirja;

3.4.2. täitma õigeaegselt EŠTÜ üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest koheselt informeerima juhatust;

3.4.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

3.4.4. täitma Eesti Kennelliidu normatiivakte ning šoti terjereid puudutavaid eeskirju;

3.4.5. informeerima Juhatust oma kontaktandmete, sh. toimiva elektronposti aadressi muutumisest.

3.5. Liikmelisuse peatamine või lõpetamine:

3.5.1. liikmelisus peatatakse liikmemaksu tasumata jätmisel kuni kaheks kuuks peale maksutähtaega. Peale 2 kuu möödumist maksutähtajast võib liikme EŠTÜ-st juhatuse otsusega välja arvata.

3.5.2. Liikme võib EŠTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:

3.5.2.1. on rikkunud EŠTÜ põhikirja, EŠTÜ juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, määrusi ja eeskirju, on kahjustanud EŠTÜ huve ja/või on eksinud hea tava vastu;

3.5.2.2. on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu;

3.5.2.3. on näidanud üles lugupidamatust EŠTÜ, selle organite või liikmete vastu;

3.5.2.4. takistab otseselt või kaudselt oma tegevuse või tegevusetusega EŠTÜ-l oma eesmärkide saavutamist või ülesannete täitmist;

3.5.2.5. on esitanud selleks avalduse.

3.6. Liikme väljaarvamisest peab juhatus teavitama liiget nädala jookusl pärast vastava otsuse vastuvõtmist.

3.7. EŠTÜ-st välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makseid.

4. Juhtorganid ja struktuur

4.1. EŠTÜ kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.

4.2. EŠTÜ tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus, olles ühtlasi EŠTÜ täidesaatvaks organiks.

4.3. Üldkoosolek:

4.3.1. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.3.1.1. Põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete üldarvust;

4.3.1.2. EŠTÜ tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete üldarvust.

4.3.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.2.1. EŠTÜ tegevuse hindamine ja strateegia kindlaksmääramine;

4.3.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.3.2.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, nende aruannete kinnitamine.

4.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.5. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

4.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või 1/3 juhatusest.

4.7. Üldkoosoleku kutsub EŠTÜ juhatus kokku hiljemalt 21 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast.

4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb liikmetele teatada vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist kirjalike kutsetega või e-kirja teel teavitamisega.

4.9. EŠTÜ liige omab hääletamisel ühte häält.

4.10. EŠTÜ liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu volikirja alusel. Volitatud isik peab olema EŠTÜ liige.

4.11. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega välja arvatud punktid 4.3.1.1. ja 4.3.1.2.

4.12. EŠTÜ juhatus juhib ja esindab EŠTÜ-d

4.12.1. EŠTÜ juhatus on 3-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks. EŠTÜ-d võivad esindada koos kaks juhatuse liiget;

4.13. Juhatus on EŠTÜ alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema kohustuste hulka kuulub:

4.13.1. ühingu liikmete vastuvõtmine ja registri pidamine;

4.13.2. liikmemaksude kogumine;

4.13.3. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

4.13.4. EŠTÜ huvide eest seismine, üldkoosoleku kokku kutsumine.

4.14. Juhatuse koosolek:

4.14.1. juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees;

4.14.2. juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest;

4.14.3. juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt- ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe hääl, valimiste puhul otsustab loos;

4.15. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.

4.15.1. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

4.15.2 Juhatus võib vastu võtta seaduses sätestatud korras elektroonilisi otsuseid.

4.16. EŠTÜ vara moodustub:

4.16.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustest ja muust seadusega lubatud tulust;

4.16.2. EŠTÜ omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega;

4.16.3. EŠTÜ liikmel ei ole õigust ühingu varale ega ühingul liikme varale.

4.17. Raamatupidamine:

4.17.1.majandusaasta algus on 01. jaanuar ja lõpp 31. detsember;

4.17.2. juhatus korraldab EŠTÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.18. Revisjonikomisjon:

4.18.1. revisjonikomisjon on kuni 2-liikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks;

4.18.2. revisjonikomisjon teostab kontrolli EŠTÜ tegevuse üle, omab juurdepääsu EŠTÜ dokumentatsioonile ning tal on õigus nõuda selgitusi juhatuselt. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt ühe revisjoni enne aastaaruande kinnitamist ning koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. EŠTÜ reorganiseerimine ja likvideerimine

5.1. EŠTÜ reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle EŠTÜ õigused ja kohustused.

5.2. EŠTÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.

5.3. EŠTÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab EŠTÜ üldkoosolek EŠTÜ likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused, likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise.

5.4. EŠTÜ tegevuse lõpetab üldkoosolek 2/3 häälteenamusega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel.

Advertisements